Categorieën

Uw advertentie hier!

Plaats hier uw bedrijfsadvertentie voor maar € 65,- euro per jaar.
Neem contact op met de redactie:

info@diversepartijen.nl

Voorwaarden

Diverse Partijen is een platform

Diverse Partijen functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Diverse Partijen is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Diverse Partijen dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht. 

Diverse Partijen probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Diverse Partijen is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Diverse Partijen (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Diverse Partijen advertentie. Diverse Partijen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Bibit, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Diverse Partijen heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

 

Gebruik van de (inhoud van) de website van Diverse Partijen

Diverse Partijen promoot de Diverse Partijen website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Diverse Partijen kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Diverse Partijen of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Diverse Partijen, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Diverse Partijen advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Diverse Partijen.

 

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Diverse Partijen

Diverse Partijen behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Diverse Partijen in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Diverse Partijen, onverminderd het recht van Diverse Partijen om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Diverse Partijen kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • verwijdering van beoordeling(en), 
 • schorsing van het account, 
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland),
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

 

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst, 
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst, 
 • (gratis) advertenties met een website vermelding, 
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden, 
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden, 
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, 
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur, 
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Diverse Partijen, 
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers; 
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.
 • Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Diverse Partijen bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

 

Bindend advies

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Diverse Partijen zelf onderneemt om de aan Diverse Partijen verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Diverse Partijen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Diverse Partijen een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

 

 

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
 • Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op Diverse Partijen te plaatsen anders dan door Diverse Partijen aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url. 
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Bekijk de lijst met betaalde rubrieken
 • Als u een gratis advertentie plaatst, blijft deze tenminste 30 dagen op Diverse Partijen staan. 5 dagen voordat uw advertentie afloopt, ontvangt u een e-mail waarmee u de advertentie kunt verlengen met nog eens 30 dagen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 5 dagen reageert op deze e-mail. De nieuwe advertentietermijn van 30 dagen gaat in op het moment dat u de advertentie verlengt. U kunt een advertentie onbeperkt verlengen. 
 • Als u een advertentie plaatst in een betaalde rubriek is de periode waarin uw advertentie zichtbaar is afhankelijk van de groep waar de advertentie onder valt: 
 • Advertentie in betaalde rubriek in de groepen Audio, Tv en Foto, Doe het zelf en Verbouw, Diversen, Huis en Inrichting, Muziek en instrumenten, Sport en fitness, of Tuin en Terras: Uw betaalde advertentie blijft 30dagen op Diverse Partijen staan met de mogelijkheid om deze na afloop met nog eens 30 dagen gratis te verlengen. Daarna kunt u de advertentie wederom met 30 dagen verlengen door het oorspronkelijke bedrag nogmaals te betalen en heeft u wederom de mogelijkheid om de advertentieperiode met 30 dagen te verlengen. De nieuwe advertentietermijn van 30 dagen gaat telkens in op het moment dat u de advertentie verlengt.
 • Advertentie in betaalde rubriek in de groepen Diensten en Vakmensen, Watersport en Boten en Zakelijke goederen: Wanneer u een advertentie plaatst in een betaalde rubriek in één van deze groepen, dan adverteert u met een pakket. Uw advertentie blijft voor de periode van het door u gekozen pakket op Diverse Partijen staan.
 • Het verlengen van advertenties brengt kosten met zich mee. Deze bedragen vind u in ons prijzenoverzicht.
 • Advertentie in betaalde rubriek in de groepen Autos, Motoren, Fietsen en Brommers, Dieren en Toebehoren, Vakantie, Huizen en Kamers, Contacten en Berichten of Vacatures: U gaat bij het plaatsen van een betaalde advertentie in deze groepen akkoord met de automatische verlenging van uw advertentie. Tijdens de plaatsing van uw advertentie kunt u zien of deze optie van toepassing is in de door u gekozen rubriek.
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Diverse Partijen. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan. 
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is. Vergelijkingen en misleidende teksten
 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert. 
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is het bijvoorbeeld de titel “Gouden Rolex voor een Swatch prijs” niet toegestaan op Diverse Partijen omdat deze een vergelijking maakt tussen het object dat u aanbiedt, een Rolex horloge, en een Swatch horloge.
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object. 
 • Niet toegestane informatie in advertentie
 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Diverse Partijen beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
 • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

 

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

 • Let op! Per 1 oktober 2012 is het algemene btw-tarief van 19% naar 21% opgehoogd. Wat betekent dit voor u? Over de facturen die u van Diverse Partijen ontvangt voor de diensten die u van Diverse Partijen afneemt die op of na 1 oktober 2012 door Diverse Partijen worden geleverd, wordt het btw-tarief van 21% in rekening gebracht.
 • Verkopers kunnen PayPal, creditcards zoals Mastercard/Visa/Amex/Discover, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op Diverse Partijen. Verkopers kunnen ook overschrijvingen van bank naar bank (vaak gewoon bekend als overschrijvingen), overschrijving van contante betalingen per bank en de online postwisselservice BidPay aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties. Verkopers kunnen cheques op naam, postwissels (waaronder BidPay), kascheques, gewaarmerkte cheques en andere converteerbare instrumenten accepteren.
 • Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
 • Omzetbelasting: Diverse Partijen brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten die voor consumenten bedoeld zijn. Het is voor Diverse Partijen niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor Diverse Partijen om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren. Specifieke in beginsel voor ondernemers bedoelde diensten worden afzonderlijk gefactureerd (inclusief 21% BTW). Voor een overzicht van het onderscheid tussen ondernemers- en consumentendiensten, klik hier.

 

Betalingsbeleid

Voor de plaatsing van een advertentie bent u in bepaalde gevallen een bedrag verschuldigd aan Diverse Partijen. Het bedrag wat u verschuldigd bent is afhankelijk van de rubriek waarin u de advertentie plaatst. Voor sommige rubrieken geldt een vast bedrag, voor andere rubrieken kunt u een keuze maken uit een aantal pakketten. De kosten en de betalingswijze van een advertentiepakket kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het advertentiepakket, de gekozen rubrieken of aanvullende diensten.

Een overzicht van de betaalde rubrieken en de hiervoor verschuldigde bedragen vindt u op de pagina Betaalde rubrieken

De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van de advertentie. Indien betaling van de advertentie niet (tijdig) door Diverse Partijen wordt ontvangen, behoudt Diverse Partijen zich het recht voor om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.

Opvallen. Op het moment dat u uw advertentie opstelt, heeft u de mogelijkheid om een of meerdere opties voor Opvallen aan te vinken. Hier vindt u ook de exacte prijs die geldt voor uw specifieke rubriek voor Opvallen, waaronder ‘Topadvertenties’, ‘op de homepagina van Diverse Partijen’ en ‘op de homepagina van uw advertentiegroep’ bent. De Opvallen producten kunnen een wachtrij kennen of  tijdelijk uitverkocht zijn. Na de bevestiging per e-mail door Diverse Partijen dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijzen.

Diverse Partijen zal u factureren op basis van de door u opgegeven budgetten en CPC (deze bedragen zijn  exclusief BTW). Facturering voor Admarkt vindt achteraf plaats. Enige tijd na het einde van uw campagne(s) zult u een factuur ontvangen (inclusief 21% BTW) op het door u opgegeven e-mailadres. Een nadere specificering van uw factuur kunt u online vinden bij uw Admarkt advertentie-overzicht. Vragen en/of klachten betreffende door Diverse Partijen aan u gezonden facturen voor Admarkt-advertenties dient u binnen 12 maanden na de factuurdatum aan Diverse Partijen kenbaar te maken. Iedere vordering van u betreffende de Admarkt-advertenties en daarop betrekking hebbende facturen vervalt van rechtswege door verloop van 12 maanden na de factuurdatum. 

U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Diverse Partijen na te komen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Diverse Partijen gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.

Indien Diverse Partijen genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan Diverse Partijen worden vergoed.

 

Bescherming van intellectuele eigendom

Op Diverse Partijen wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Diverse Partijen verwijderd.

 

Het melden van een inbreuk

Om deel te nemen aan het Melding van Inbreuk Programma volstaat het om het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het per fax naar Diverse Partijen te sturen. Op dit formulier geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die in de Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie Diverse Partijen in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk hebben ontvangen, kunt u latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Diverse Partijen versturen. 

Let op! Dit formulier kan alleen worden gebruikt door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met Diverse Partijen via het contactformulier. 

Lees meer informatie over het Diverse Partijen Melding van Inbreuk Programma

 

 

Verboden of verdachte objecten en diensten

Diverse Partijen is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Diverse Partijen is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via Diverse Partijen is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. Voor uw gemak hebben we een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten gemaakt. Let op dit is een richtlijn! U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van Diverse Partijen bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan. Bekijk hier de lijst met verboden of verdachte objecten.